Các trường Đại học tại Pháp tuyển sinh liên thông như thế nào?

06/01/2013 11:45 Vũ Thắng (Gửi từ Pháp)
(GDVN) - Người có bằng Cao đẳng phải qua một thời gian làm việc và quyền tuyển sinh thuộc về các đại học. Dưới đây là thông tin tuyển sinh liên thông tham khảo 3 trường đại học có cách tuyển sinh khác nhau tại Pháp:


Trường kỹ sư Viễn thông ENSSAT (Thành phố Rennes) - Website: http://www.enssat.fr/

Phương thức tuyển sinh: Chỉ tuyển vào năm thứ 3, đào tạo tiếp 3 năm cuối của chương trình 5 năm.

Tiêu chuẩn đầu ra: Đạt trình độ thạc sĩ, tiếng Anh 750 điểm TOEIC, phải được Hội đồng Kỹ sư nước Pháp công nhận. Xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn trực tiếp, không tổ chức thi tuyển.

Điều kiện về học lực: Có 1 trong 4 loại văn bằng hoặc chứng chỉ sau:

1- Văn bằng Kỹ thuật viên Cao đẳng DUT đào tạo 2 năm tại các Viện cao đẳng công nghệ IUT.

2- Văn bằng Kỹ thuật viên Cao đẳng BTS đào tạo 2 năm tại các Lycée Professionnel có phân ban đại học chuyên nghiệp .

3- Thành công khoá dự bị đại học 2 năm.

4- Thành công 2 năm học bậc Cử nhân cùng chuyên ngành (Licence 2) tại các trường đại học tổng hợp và có chứng nhận được học tiếp năm thứ 3.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

Phần 1: Bản viết tay trình bày động cơ xin học, dài không quá 400 từ.

Phần 2: Các bản trình bày về năng lực học, gồm:

1- Quá trình học bậc đại học kể từ sau khi có văn bằng Tú tài (Historique des années d' enseignement superieur): đã học những trường nào, chương trình từng năm học, kết quả học, mức được xếp hạng.

2- Trình bày về kinh nghiệm nghề nghiệp (Experience professionnelle ) sau khi có văn bằng Cao đẳng: đã làm việc ở những doanh nghiệp hoặc những cơ quan nào, có kinh nghiệm về những lĩnh vực nào, những thời gian nào (từ năm nào đến năm nào), tổng cộng thời gian làm việc là bao nhiêu năm, tháng.

3- Những hoạt động thực hành khác đã trải qua (Autres activités pratiquées).

Phần 3 : Bảng điểm 2 năm học bậc cử nhân hoặc Cao đẳng hoặc dự bị đại học , kể cả điểm thực tập cuối năm học , có chữ ký giáo viên từng môn học.

Phần 4 : Riêng đối với những người đã thành công 2 năm học bậc Cử nhân tại các Đại học tổng hợp, phải có: Ý kiến của Trưởng Khoa của trường Đại học tổng hợp và của một giáo viên chính đánh giá và xếp hạng về 3 mặt: Khả năng về trí lực (Aptitudes intellectuelles), Óc sáng kiến và tinh thần trách nhiệm (Esprit d' initiative et sens des responsabilités), Sự cần mẫn làm việc (Application au travail), với các mức so sánh với toàn lớp (ở mức từ 1 đến 10% cao nhất của lớp, hoặc trong số 25% cao nhất, hoặc trong số 3/4 cao nhất …). Kèm theo ý kiến ủng hộ hoặc không ủng hộ việc xin học tiếp của sinh viên vào trường kỹ sư.

Sau khi xét hồ sơ, ứng viên bắt buộc dự cuộc phỏng vấn trực tiếp của Nhà trường và đây là bước cuối quyết định việc tuyển sinh.

Viện đào tạo kỹ sư khoa học ứng dụng INSA de Lyon - Website: http://www.insa-lyon.fr/

Thời gian đào tạo 5 năm, có 12 chuyên ngành

Phương thức tuyển sinh: Tuyển vào năm thứ nhất , năm thứ 3 và năm thứ 4. Riêng năm thứ 4 chỉ tuyển những người học loại hình đào tạo nối tiếp (Formation continue). Tiêu chuẩn đầu ra giống trường kỹ sư ENSSAT. Xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn, không tổ chức thi tuyển.

Điều kiện về học lực:

Tuyển vào năm thứ nhất : Những người có bằng Tú tài khoa học ( Baccalauréat Scientifique)

Tuyển vào năm thứ 3: Những người có 1 trong 4 loại văn bằng sau :

1- Có bằng Kỹ thuật viên Cao đẳng 2 năm DUT của Viện cao đẳng công nghệ IUT.

2- Có bằng Kỹ thuật viên Cao đẳng 2 năm BTS của trường Lycée Professionnel có phân ban đại học chuyên nghiệp.

3- Thành công khoá 2 năm dự bị đại học CPGE.

4- Thành công 2 năm học bậc Cử nhân cùng chuyên ngành tại trường Đại học tổng hợp và có chứng nhận được học tiếp năm thứ 3 .

Tuyển vào năm thứ 4: Những người đang học Thạc sĩ năm thứ nhất cùng chuyên ngành.

Điều kiện về hồ sơ dự tuyển: như hồ sơ dự tuyển vào trường kỹ sư ENSSAT.

Số được tuyển học liên thông năm học 2005-2006 là bao nhiêu?

Nộp hồ sơ dự tuyển vào năm thứ 3 gồm:

- Số người có bằng Cao đẳng DUT: 26% tổng số dự tuyển

- Số người có bằng Cao đẳng BTS: 5%

- Số người thành công dự bị đại học: 40%

- Số người thành công 2 năm đại học trường đại học tổng hợp: 13%

- Những văn bằng khác: 16%

Được tuyển vào năm thứ 3 gồm:

- Số người có bằng Cao đẳng DUT: 40% tổng số dự tuyển

- Số người có bằng Cao đẳng BT: 2%

- Số người thành công dự bị đại học: 40%

- Số người thành công 2 năm đại học trường đại học tổng hợp: 16%

- Những văn bằng khác: 5%

Nhận xét: Không phải tất cả các ứng viên Cao đẳng đều được tuyển vào học liên thông đại học.

Trường đào tạo kỹ sư chế tạo máy bay ISAE (Toulouse)
- Website: http://www.isae.fr/                                          
Phương thức tuyển sinh
:
Xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn , không thi tuyển nhưng có kiểm tra với từng trường hợp cần thiết.

Điều kiện về học lực : Chỉ tuyển những người đã có bằng Cử nhân khoa học tương thích (Licence), chẳng hạn cử nhân chuyên ngành điện tử, cử nhân vật lý... Không tuyển từ Cao đẳng. Thời gian đào tạo 3 năm. Tổng cộng thời gian đào tạo 6 năm. Tiêu chuẩn đầu ra: Chung cho kỹ sư của nước Pháp.

Điều kiện về hồ sơ: Ngoài đơn xin vào học năm thứ nhất, ứng viên phải có đủ hồ sơ theo các mẫu sau:

Mẫu số 1: Khai quá trình được đào tạo bậc Cử nhân kể từ khi có bằng Tú tài (Curriculum universitaire), trong đó trình bày đầy đủ các thông tin: Đã học những trường nào, đã học những chương trình nào, đã đạt được những văn bằng nào, sự xếp hạng tương ứng, những thời kỳ tạm ngưng việc học ở trường, khai từng năm học.

Mẫu số 2: Số tín chỉ đã đạt được về 3 phần học: Toán, Vật lý, Các môn khoa học của kỹ sư (Cơ khí, Điện - Điện tử, Tự động hóa).

Mẫu số 3: Những giấy tờ bắt buộc nộp theo hồ sơ:

1- Bản viết tay trình bày động cơ xin học, dài không quá 400 từ.

2- Bảng điểm các môn học, sự xếp hạng từng môn học kể từ sau khi có bằng Tú tài (Baccalaureat).

Kết quả học kỳ 1 của năm học thứ 3 bậc cử nhân. Kết quả toàn năm học thứ 3 bậc cử nhân (bổ sung trước ngày 30/5).

3- Hai (2) thư giới thiệu của 2 giáo sư đã trực tiếp theo dõi quá trình học của ứng viên.

4- Kèm theo nếu có: Văn bằng được cấp về đào tạo trong lĩnh vực hàng không, số giờ bay.

Nhận xét : Cách tuyển sinh của các trường đại học có thể khác nhau .

Vũ Thắng (Gửi từ Pháp)