Ban Kinh tế TW và ĐH Quốc gia TP HCM hợp tác nghiên cứu kinh tế xã hội

06/12/2013 17:42 Nguyễn Thanh Liêm
(GDVN) - Ngày 5.12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Dự lễ ký kết có sự chứng kiến của các đồng chí: GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; PGS.TS Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; TS Bùi Văn Thạch,Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; PGS.TS Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
ký kết hợp tác nghiên cứu kinh tế xã hội


Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước dựa trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về khoa học kinh tế.  Tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể, đồng thời kết hợp nghiên cứu và triển khai, thẩm định và phản biện chính sách, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. 

Thỏa thuận hợp tácchú trọng vào 5 nội dung chính hướng đến: 

Một là, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Hai là, nhằm phối hợp nghiên cứu, đề xuất, khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các vấn đề về kinh tế vùng, kinh tế du lịch, kinh tế đô thị, các ngành công nghiệp mũi nhọn và khía cạnh kinh tế trong các lĩnh vực đào tạo của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ba là, tập hợp và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất.

Bốn là, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Kết hợp công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Năm là, trao đổi thông tin, ấn phẩm, các tư liệu, các kết quả nghiên cứu và công tác tuyên truyền thông tin, truyền thông phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học công lập trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Tính đến thời điểm này, lực lượng chuyên môn có trên 600 cán bộ, giảng viên, viên chức, với trên 400 giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy, trong đó tỷ lệ giảng viên đã có văn bằng và đang học cao học, làm nghiên cứu sinh đạt trên 90%, học vị tiến sĩ và đang làm nghiên cứu sinh đạt 25%.

Nguyễn Thanh Liêm