Bộ Giáo dục công bố tiêu chuẩn, tiêu chí làm sách giáo khoa mới

05/07/2017 07:36 Thùy Linh
(GDVN) - Các tổ chức biên soạn sách giáo khoa phải là các nhà xuất bản và tổ chức xã hội nghề nghiệp có đội ngũ tác giả đáp ứng các tiêu chuẩn đã nêu trên với cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa để lấy ý kiến.

Theo đó, nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa mới sẽ thực hiện theo chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, khuyến khích các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa.

Tuy nhiên, sách giáo khoa mới cũng phải quán triệt đường lối quan điểm của Đảng và tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục công bố tiêu chuẩn, tiêu chí làm sách giáo khoa mới (Ảnh Xuân Trung)

Cụ thể, sách giáo khoa mới sẽ phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí. 

Tiêu chuẩn 1: Điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa. 

Tiêu chuẩn 2: Thể hiện mục tiêu chương trình, hỗ trợ phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong sách giáo khoa. 

Tiêu chuẩn 3: Nội dung kiến thức sách giáo khoa

Tiêu chuẩn 4: Cấu trúc sách giáo khoa.

Tiêu chuẩn 5: Hình thức trình bày sách giáo khoa. 

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, cá nhân biên soạn sách giáo khoa phải là những nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia am hiểu về giáo dục phổ thông đồng thời có phẩm chất, đạo đức tư tưởng tốt và có trình độ đại học trở lên.

Các tổ chức biên soạn sách giáo khoa phải là các nhà xuất bản và tổ chức xã hội nghề nghiệp có đội ngũ tác giả đáp ứng các tiêu chuẩn đã nêu trên với cá nhân.

Muốn thẩm định sách giáo khoa phải thông qua nhà xuất bản.

Dự thảo thông tư mới cũng quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa mới.

Theo đó, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa có ít nhất là 7 người, trong đó ít nhất 1/3 tổng số phải là giáo viên dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hội đồng thẩm định.

Mỗi hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định toàn bộ các bộ sách giáo khoa, sách giáo khoa của một môn học của các lớp ở một cấp học.

Thành viên hội đồng thẩm định phải là người đã tham gia xây dựng chương trình hoặc biên soạn sách giáo khoa (nhưng không phải sách giáo khoa được thẩm định); hoặc có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông; hoặc có đóng góp khác liên quan đến xây dựng, thực hiện chương trình, sách giáo khoa.

Dự thảo cũng quy định rõ, đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa là các nhà xuất bản được thành lập theo quy định của Luật Xuất bản. 

Trong đó việc biên soạn sách giáo khoa phải được ghi trong giấy phép thành lập của nhà xuất bản.

Việc đề nghị thẩm định sách giáo khoa của tổ chức, cá nhân phải thông qua các nhà xuất bản đảm bảo các tiêu chí nêu trên.

Đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định sách giáo khoa là Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học.

Theo đó, 2 vụ này có nhiệm vụ đề xuất thành viên hội đồng thẩm định cũng như tiếp nhận hồ sơ và các đề xuất, kiến nghị của hội đồng để trình lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc phê duyệt cho phép sử dụng sách giáo khoa.

Sách giáo khoa được thẩm định sẽ được xếp vào 3 loại: Đạt, Chưa đạt và Đạt nhưng cần sửa chữa.

Đối với những trường hợp không giải quyết được trong việc thẩm định sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ là người quyết định cuối cùng.

Thời gian lấy ý kiến của dự thảo sẽ kéo dài tới 21/8.

Xem toàn văn dự thảo, tại đây.

Thùy Linh