Bộ Giáo dục yêu cầu các tỉnh báo cáo việc sáp nhập trường học

16/03/2019 06:31 Trinh Phúc
(GDVN) - Để đảm bảo hiệu quả, đề nghị các tỉnh lập báo cáo về thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Ngày 11/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 917/BGDĐT – CSVC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

Theo đó, việc chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 25/11/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, là mội giải pháp quan trọng để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, vật lực…) đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại các địa phương, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Nhiều nơi phụ huynh phản đối việc sáp nhập trường học vì con phải đi học xa (ảnh minh họa - nguồn báo PLO).

Ngày 24/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3712/BGDĐT – CSVC hướng dẫn một số nguyên tắc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện công việc sau:

1. Lập báo cáo về thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (theo đề cương đính kèm).

2. Báo cáo rà soát nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (theo đề cương đính kèm).

Báo cáo về Bộ Giáo Dục và Đào tạo trước ngày 6/4/2019.

Trinh Phúc