Chính thức phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

24/03/2015 11:23 TS. Đặng Định
(GDVN) - Ngày 19/3/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 182/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Theo đó, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, công dân Việt Nam; tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Hội viên chính thức gồm: các trường đại học, cao đẳng , học viện, viện nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện tham gia Hiệp hội, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

Ảnh minh họa. Xuân Trung

Hội viên là cá nhân gồm: công dân Việt Nam công tác, học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý, giáo dục đào tạo; cán bộ quản lý, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đã nghỉ chế độ hưu trí có dủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của Điều Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội.  
Ngoài ra, Hiệp hội có các hội viên liên kết, hội viên danh dự. 

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại Thành phố Hà Nội; có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo qui định của pháp luật.

Hiệp hội có nhiều quyền tự chủ, trong đó có những quyền mang đến cơ hội để các nhà giáo, nhà khoa học và những ai yêu mến sự nghiệp giáo dục có cơ hội đóng góp tài năng. Xin nêu một số quyền của Hiệp hội:

Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

Được thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động, sự phát triển của Hiệp hội và hội viên theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

Được giao lưu, hợp tác và gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có đủ điều kiện đi vào hoạt động./.

TS. Đặng Định