Ngày 25.2.2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó quy định trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo đó, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có một trong các trình độ chuẩn: Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh; Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ảnh minh họa

Giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có một trong các trình độ chuẩn: Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên; Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, điều chỉnh đề án đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bảo đảm đến hết năm 2016 có trên 70%, hết năm 2020 có trên 90% giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn; đến hết năm 2016 có trên 50%, hết năm 2020 có trên 70% giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện để cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân có đủ 5 điều kiện sau đây thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét mở ngành đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh:

Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Bên cạnh đó,cần có chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngoài ra, có mặt bằng, kết cấu hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng, cơ sở vật chất bảo đảm giảng dạy, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự cho sinh viên.

Đồng thời, cần có thư viện, phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần/môn học, các tài liệu liên quan, có tạp chí trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nghị định trên có hiệu lực kể từ ngày 10.4.2014.Độc giả Giáo dục Việt Nam có thể xem toàn văn Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại đây:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=172516

NGUYỄN HỒ