Giảng viên Chuyên khoa II, Nghệ sĩ Nhân dân được tính chỉ tiêu như Tiến sĩ

02/04/2020 06:38 Thùy Linh
(GDVN) - Theo quy định mới, giảng viên có bằng Chuyên khoa II, hoặc là Nghệ sĩ Nhân dân sẽ có hệ số quy đổi như giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

Đây là hệ số quy đổi để tính chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường đối với giảng viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ sửa đổi.

Theo đó, Bộ áp dụng hệ số quy đổi đối với giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng có chức danh hoặc trình độ khác nhau trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là Nghệ sĩ Nhân dân có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

Giảng viên là Nghệ sĩ Ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Đối với khối ngành sức khoẻ, giảng viên có bằng Chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

Giảng viên có bằng nội trú, bằng Chuyên khoa cấp I được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ Thạc sĩ.

Quy định bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5.

Thùy Linh