Gợi ý đáp án một số mã đề môn Lý, Hóa trong kỳ thi quốc gia 2018

27/06/2018 09:21 Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật gợi ý đáp án một số mã đề của bài thi Lý, Hóa trong kỳ thi quốc gia 2018 để thí sinh, phụ huynh tiện tham khảo.

Môn Lý: 

Mã đề: 202

1.A

2.B

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.D

11.B

12.B

13.C

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.C

20.A

21.D

22.D

23.D

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.B

31.A

32.C

33.B

34.A

35.C

36.C

37.B

38.A

39.B

40.C

Mã đề: 206

1.C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.B

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.B

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.A

28.C

29.A

30.C

31.A

32.A

33.D

34.A

35.D

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

Mã đề: 209

1.C

2.B

3.A

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.C

18.B

19.B

20.D

21.C

22.A

23.D

24.A

25.C

26.D

27.C

28.A

29.D

30.D

31.C

32.B

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.D

39.D

40.C

Mã đề: 210

1.C

2.D

3.A

4.D

5.C

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.D

12.D

13.A

14.B

15.C

16.B

17.D

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.B

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.D

33.A

34.A

35.D

36.B

37.B

38.C

39.B

40.C

Mã đề: 213

1.A

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.D

16.A

17.D

18.A

19.D

20C

21.C

22.B

23.B

24.D

25.B

26.B

27.A

28.D

29.D

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.A

37.B

38.B

39.B

40.A

Mã đề: 214

1.D

2.C

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

16.C

17.B

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.A

28.A

29.D

30.C

31.A

32.D

33.C

34.B

35.B

36.C

37.D

38.B

39.C

40.D

Mã đề: 223

1.D

2.B

3.C

4.D

5.A

6.C

7.A

8.B

9.A

10.C

11.A

12.C

13.B

14.D

15.C

16.A

17.C

18.B

19.C

20.D

21.D

22.A

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.B

31.C

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.D

38.D

39.C

40.C

Môn Hóa học: 

Mã đề: 203

41.D

42.C

43.A

44.A

45.C

46.D

47.A

48.C

49.D

50.C

51.D

52.C

53.A

54.D

55.B

56.B

57.A

58.B

59.B

60.B

61.C

62.B

63.C

64.D

65.A

66.D

67.B

68.C

69.A

70.A

71.A

72.C

73.B

74.D

75.B

76.B

77.B

78.D

79.B

80.D

Mã đề: 209

41.D

42.C

43.C

44.A

45.D

46.D

47.B

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.C

60.B

61.D

62.B

63.B

64.C

65.D

66.C

67.C

68.D

69.D

70.C

71.D

72.D

73.C

74.D

75.B

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B

Mã đề: 210

41.A

42.D

43.A

44.A

45.A

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.C

52.D

53.D

54.D

55.D

56.B

57.B

58.D

59.B

60.A

61.B

62.B

63.D

64.C

65.D

66.B

67.C

68.D

69.B

70.D

71.C

72.A

73.B

74.C

75.A

76.C

77.C

78.A

79.A

80.C

Mã đề: 211

41. C

42. B

43. C

44. D

45. B

46. A

47. D

48. D

49. D

50. C

51. B

52. A

53. A

54. A

55. B

56. B

57. A

58. C

59. B

60. A

61. B

62. C

63. A

64. C

65. A

66. C

67. A

68. B

69. B

70. C

71. A

72. C

73. C

74. C

75. A

76. B

77. B

78. A

79.A

80.A

Mã đề: 213

41.A

42.B

43.A

44.D

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

51.D

52.C

53.C

54.D

55.C

56.B

57.D

58.A

59.D

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.A

66.D

67.B

68.A

69.D

70.A

71.A

72.B

73.B

74.D

75.A

76.B

77.D

78.B

79.B

80.D

Mã đề: 214

41.D

42.C

43.B

44.D

45.B

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

51.D

52.B

53.B

54.A

55.C

56.B

57.D

58.C

59.D

60.A

61.C

62.D

63.B

64.A

65.A

66.A

67.B

68.A

69.C

70.B

71.A

72.D

73.A

74.D

75.B

76.C

77.A

78.A

79.C

80.A

Mã đề: 223

41.A

42.D

43.A

44.A

45.C

46.D

47.D

48.C

49.A

50.A

51.C

52.A

53.C

54.C

55.D

56.C

57.B

58.C

59.D

60.A

61.A

62.C

63.A

64.B

65.D

66.B

67.A

68.D

69.C

70.C

71.A

72.B

73.A

74.D

75.A

76.D

77.D

78.C

79.D

80.C

Thùy Linh