Kiểm soát chặt trình độ ngoại ngữ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư

18/08/2020 05:52 Thùy Linh
GDVN- Thành viên tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh phải có giảng viên tiếng Anh với trình độ tiếng Anh phù hợp.

Hội đồng Giáo sư nhà nước có công văn 120 yêu cầu các Hội đồng giáo sư cơ sở, Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành phải thành lập hội đồng kiểm soát chặt trình độ ngoại ngữ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Thực hiện Quyết định 37/QĐ-TTg: "Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên”, vì vậy, Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các Hội đồng cơ sở thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh có quyết định thành lập và có tiêu chí đánh giá rõ ràng, công khai để ứng viên biết.

ảnh minh họa: nguồn Vietnamnet

Đối với mỗi ứng viên, kết quả đánh giá được ghi trong biên bản và gửi kèm theo hồ sơ kết quả của Hội đồng giáo sư cơ sở về Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước.

Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Thành viên tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh phải có giảng viên tiếng Anh với trình độ tiếng Anh phù hợp. Việc đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 2 của QĐ số 37/2018/QĐ-TTg

Được biết, năm 2020, cả nước có 603 ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó có 91 ứng viên giáo sư và 512 ứng viên phó giáo sư.

Cũng theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thì các ứng viên phải sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định.

Đặc biệt, hồ sơ điện tử của ứng viên phải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên) và Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Thùy Linh