Quản lý Nhà nước về gia đình sẽ trở thành ngành “hot"?

04/02/2014 11:52 Nguyễn Hồ
(GDVN) - Tại Quyết định: 200/QĐ-Ttg, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thí sinh dự thi Đại học (Ảnh minh họa)

Từ nay đến năm 2020, Đề án sẽ củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ Trung ương đến cơ sở; đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của đề án là: Thí điểm đào tạo chuyên ngành quản lý nhà nước về gia đình trong các trường thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các trường đại học thuộc khối khoa học xã hội.

Ngoài ra, xây dựng cơ sở lý luận, khoa học về công tac gia đình; xây dựng đề xuất đào tạo ngành Gia đình học.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.1.2014.

Nguyễn Hồ