Năm 2018 kiểm toán các dự án trọng điểm của ngành giao thông

07/12/2017 06:09 Vũ Phương
(GDVN) - Kiểm toán Nhà nước ưu tiên kiểm toán các dự án trọng điểm của ngành giao thông trong đó có các dự án đường sắt đô thị cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 4/12/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ-Kiểm toán Nhà nước về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật;

Gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan Kiểm toán Nhà nước, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên nhà nước.

Tập trung kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế; Các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Trong Kế hoạch kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ đẩy nhanh việc triển khai các cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, kịp thời cung cấp thông tin cho Hội đồng nhân dân địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 theo quy định.

Ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện kiểm toán chuyên đề liên quan đến công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế, Kiểm toán Nhà nước sẽ đưa nội dung kiểm toán công tác quản lý thuế, kê khai, nộp thuế, chống khai man, trốn thuế thành nội dung kiểm toán trọng yếu trong các cuộc kiểm toán liên quan đến thu ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018. 

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung kiểm toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án, công trình lớn được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm.

Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán việc quản lý, điều hành Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan.

Dự án đường sắt đô thị Ga Hà Nội - Nhổn bị đội vốn và thi công "rùa bò" là một trong những dự án Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán năm 2018. Ảnh: Tuấn Phùng/Tuổi trẻ. 

Kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm:

Kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công. Trong đó, Kế hoạch kiểm toán ưu tiên lựa chọn kiểm toán.   

Theo đó, các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư...

Kiểm toán hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Kiểm toán việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, khu vực công theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của Quốc hội.

Kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn: Dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1; Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - giai đoạn 2.

Những đại dự án Metro đội vốn nghìn tỷ, tốc độ thi công như "rùa bò"

Kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế, nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế.

Để từng bước phát triển loại hình kiểm toán hoạt động theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến 2020, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động. 

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán, ngoài 65 cuộc kiểm toán ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương năm 2017, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề lớn về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Tổng cục Thuế và Cục thuế 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai: 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 23 cuộc kiểm toán chuyên đề; 50 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; 33 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 tại các Tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng; 14 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực quốc phòng; 8 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ và hiệu quả, trong đó tập trung vào một số giải pháp chính: 

Bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ngành một cách khoa học, hiệu quả. 

Chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng kiểm toán tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong quá trình xây dựng Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra năm 2018, trước khi ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động phối hợp, rà soát với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải về các kế hoạch thanh tra và đã điều chỉnh giảm 7 cuộc kiểm toán do trùng với các kế hoạch thanh tra đã ban hành.

Vũ Phương