Đề xuất tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua

Đề xuất tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua
GDVN- Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ và ngành Nội vụ.