"Tôi muốn day dốn em, em…"

"Tôi muốn day dốn em, em…"
(GDVN) - Phát ngôn chuẩn, không nói lắp, câu hỏi và ngữ điệu phải là “Tôi muốn vay vốn, em có thể giúp tôi được không?”