Mã định danh y tế được xác lập dựa trên mã số Bảo hiểm xã hội

27/09/2019 07:09 Tùng Dương
(GDVN) - Hệ thống mã định danh y tế quốc gia định kỳ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 24/9/2019, Bộ Y tế ra Quyết định 4376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Theo đó, mã định danh y tế ( tên tiếng Anh là Health Identification, viết tắt là ID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời. Mã định danh y tế được xác lập tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế dựa trên cơ sở mã số Bảo hiểm xã hội và thông tin hành chính của người dân.

Mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời định kỳ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Cụ thể, cấu trúc mã số định danh y tế gồm dãy các ký tự (XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx), được chia thành 3 phần gồm: 10 ký tự đầu là mã số Bảo hiểm xã hội của cá nhân tham gia Bảo hiểm xã hội (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý và cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế).

Ký tự thứ 11 là dấu phẩy (,) phân cách giữa hai dãy số dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng.

Dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bảo định danh hợp lệ.

Những ký tự này được sinh ra theo một thuật toán cố định dựa trên những thông tin cơ bản như: số Bảo hiểm xã hội, họ và tên, năm sinh, giới tính, nơi sinh.

Các ký tự từ thứ 11 đến cuối sẽ được làm mờ đi và chỉ được dùng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống cấp mã định danh y tế.

Mã định danh y tế được lưu giữ, quản lý tại hệ thống mã định danh y tế quốc gia đặt tại trung tâm dữ liệu y tế thuộc Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế).

Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý ID được cấp, sử dụng ID trong việc tạo lập, liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin y tế; tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cả hệ thống mã định danh y tế quốc gia và ID của từng người bệnh.

Bộ trưởng Y tế tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc về bao phủ chăm sóc sức khoẻ

Mỗi cơ sở y tế được cấp một tài khoản và mật khẩu dùng để truy xuất dữ liệu trên hệ thống mã định danh y tế quốc gia. Các cơ sở y tế trên toàn quốc kết nối với hệ thống mã định danh y tế quốc gia để được cấp tự động ID của người bệnh.

Trường hợp cơ sở y tế không kết nối với hệ thống mã định danh y tế quốc gia, cán bộ y tế truy cập vào trang thông tin của hệ thống mã định danh y tế quốc gia để tra cứu ID của người dân.

Các cơ sở y tế sử dụng ID được cấp trong việc tạo lập, liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin y tế.

Trong quá trình sử dụng và quản lý mã định danh y tế, các cơ sở y tế có trách nhiệm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cả hệ thống mã định danh y tế quốc gia và ID của từng người bệnh.

Quản lý mã định danh y tế, các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý ID được cấp.

Hệ thống mã định danh y tế quốc gia định kỳ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyết định 4376/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tùng Dương