Ngoại giao bất quy tắc

(GDVN) - Cánh cửa đối thoại luôn luôn mở rộng khi các nhà chính khách thực sự có thiện chí và mong muốn đối thoại, tìm kiếm hòa bình.
Đang tải tin...