"Con đường tơ lụa Biển Đông" do TQ đưa ra có ý nghĩa gì với ASEAN?

15/10/2013 06:56
(GDVN) - Làm thế nào chúng ta có thể xác định lượng doanh thu từ các chương trình mà ngay từ đầu đã không dựa trên hoạt động kinh doanh mà dựa vào định hướng của chính phủ Trung Quốc? Làm thế nào Trung Quốc sẽ xác định hoặc giải thích cho lợi nhuận tài chính từ các chương trình này? Đây là những cầu hỏi mà Bắc Kinh phải làm rõ với ASEAN.