Bố tôi làm Đốc lý

Bố tôi làm Đốc lý
(GDVN) - Phân phát các thực phẩm cho công bằng; người nào khai gian thẻ hạn chế khẩu lương sẽ bị giải toà kết án thực nặng.