Thủ tục sang tên xe khi chủ cũ qua đời

01/12/2012 15:50
Khi chủ xe - người ủy quyền - chết thì hợp đồng giữa bạn và chủ xe đương nhiên hết hiệu lực. Chiếc xe bạn đang đi thành di sản thừa kế. Bạn không thể chuyển quyền sở hữu nếu không được các đồng thừa kế của chủ xe đồng ý.