Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

27/09/2018 10:49
(GDVN) - Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.