Nền Giáo dục đòi thay "nền móng"

13/06/2011 11:58
Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI đặt ra mục tiêu: “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”, đó là một định hướng hoàn toàn đúng.