Tiếng Việt đang “dài” ra!

29/08/2011 10:20
Hàng ngày vẫn ra rả “người tham gia giao thông”, “các phương tiện tham gia giao thông”. Sao không nói “người đi lại”, “xe cộ” cho ngắn?