Công ty Cường đô la đang nắm giữ bao nhiêu tiền mặt?

16/11/2012 15:39
Hàng tồn kho của QCG đến hết quý III là 3.511,7 tỷ đồng và dư tiền khoảng 41 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt còn gần 3,3 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng khoảng 36,4 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền là 1,4 tỷ đồng.