Quy định về chữ ký số và chứng thư số

02/10/2018 06:10
(GDVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Việc theo mùa... chạy mãi

06/06/2017 06:16
(GDVN) - Sự lặp lại theo mùa việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở nước ta rất nhiều, việc chồng việc, liên tục và luân canh nhưng thiếu sáng tạo và đổi mới.