Chương trình đồng bộ hóa vũ khí, trang bị của quân đội

21/12/2011 14:58 Theo VTV/Youtube
(GDVN) - Quy trình đồng bộ toàn diện các loại xe tăng, thiết giáp tại Kho KT788 thuộc Cục kỹ thuật binh chủng Tăng thiết giáp Quân đội Việt Nam.
Theo VTV/Youtube