Địa phương nào thuộc diện được hỗ trợ tiền Chính phủ xây trường mầm non?

13/07/2017 11:38 Trinh Phúc
(GDVN) - Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh mức vốn là 698,704 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 880 phòng học trường mầm non cho các vùng khó khăn.

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 12, sáng 12/7/2017, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012- 2015 của Chương trình Kiên cố hóa trường lớp.

Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012- 2015 của chương trình kiên cố hóa trường, lớp học.

Trước đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép bố trí 1.999,62 tỷ đồng để đầu tư xây dựng phòng học của trường mầm non đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg thuộc các huyện nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (ảnh quochoi.vn).

Theo Báo cáo của Chính phủ, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ đã giao trong năm 2016 và dự kiến giao trong năm 2017 là 1.300,916 tỷ đồng.

Số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại chưa giao là 698,704 tỷ đồng. Trong đó, 210,42 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giao cho 14 tỉnh để xây dựng 167 phòng học song do nhu cầu cấp bách nên các tỉnh đã huy động các nguồn vốn khác để đầu tư và 488,284 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ tiết kiệm được của 22 tỉnh do địa phương huy động thêm vốn đối ứng, giảm suất đầu tư.

Hàng trăm học sinh vẫn không được đi học vì thiếu lớp

Để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích phần vốn chưa được giao, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng 698,704 tỷ đồng đầu tư xây dựng 880 phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Cùng với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, không thuộc danh mục các phòng học phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ- TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Số vốn này chủ yếu dự kiến để lại cho các địa phương đã được phân bổ trước đây nhưng chưa sử dụng để tiếp tục đầu tư các phòng học mầm non, không điều chuyển cho các địa phương khác.

Riêng 21,316 tỷ đồng là kinh phí tiết kiệm của 6 tỉnh (Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Kạn, Quảng Nam, Gia Lai), Chính phủ dự kiến điều chuyển cho tỉnh Thanh Hóa do 6 địa phương này không đề xuất bổ sung xây dựng phòng học mầm non.

Thường vụ Quốc hội đã duyệt chi 698,704 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 880 phòng học trường mầm non cho các vùng khó khăn (ảnh nguồn giaoduc.net.vn).

Ngoài ra, Chính phủ cũng trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép các địa phương kéo dài thời gian giao vốn thực hiện kế hoạch đến hết năm 2018.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, thực tế nhu cầu đầu tư phòng học mầm non giai đoạn 2016- 2025 là rất lớn.

Trong khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, mới chỉ đáp ứng được một phần (6000/31.328 tỷ đồng).

Quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Nghị quyết số 1096/NQ-UBTVQH13 đã bố trí 1.999,62 tỷ đồng để xây dựng các phòng học của trường mầm non từ cuối năm 2015 song vẫn còn 698,704 tỷ đồng chưa được sử dụng và đến nay Chính phủ mới trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này là chậm trễ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn.

Việc bố trí phần vốn trái phiếu chính phủ chưa sử dụng này để đầu tư xây dựng 880 phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (không nằm trong Danh mục các phòng học đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg) là cần thiết.

Đối với 21,316 tỷ đồng là kinh phí tiết kiệm của 6 tỉnh dự kiến điều chuyển cho tỉnh Thanh Hóa, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trao đổi, tạo sự đồng thuận với các địa phương trước khi thực hiện.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, các Ủy viên Ủy viên Ủy ban thường vụ đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân tiến độ phân bổ vốn chậm, nhất là thủ tục phân bổ, thủ tục đầu tư.

Nắng thì chân dép lê, mưa thì mang ủng, không ngày nào vắng lớp

Một số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, tránh tình trạng đọng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp ban hành thủ tục mẫu, hồ sơ mẫu, đặc biệt cần thiết kế phòng học mẫu để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, giao vốn.

Một số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị có đánh giá chi tiết Chương trình kiên cố hóa trường lớp, vì việc thực hiện Chương trình từ năm 2008 đến nay đã gần 10 năm, tình hình đã có nhiều thay đổi.

Hơn nữa, sau khi kiên cố hóa lớp học, trường học thì cần đánh giá hoạt động giáo dục ở tỉnh đó có thay đổi như thế nào sau đầu tư để thấy được hiệu quả đầu tư.

Sau khi thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành Nghị quyết để điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết số 1096/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Qua đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý về việc điều chỉnh danh mục mức vốn là 698,704 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 880 phòng học theo đề nghị của Chính phủ nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc các đối tượng được sử dụng vốn phải là trường mầm non thuộc các huyện nghèo và thuộc diện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP;

Cho phép các địa phương được kéo dài thời gian giao vốn thực hiện kế hoạch đến hết năm 2018 để bảo đảm đủ thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư và giao vốn theo quy định.

Ủy ban thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Trinh Phúc