Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Thư, Bí thư quận Bắc Từ Liêm

18/05/2017 16:41 Bảo Nam
(GDVN) - Thành phố Hà Nội vừa có kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Lê Văn Thư, nguyên Chủ tịch huyện Từ Liêm giai đoạn 2009 - 2013.

Cụ thể, ngày 08/05/2017, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có kết luận số 39/KL-UBND, kết luận nội dung tố cáo của công dân phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Nội dung kết luận nêu rõ: Xét báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại văn bản số 14/BC-TTTP-P2 ngày 03/01/2017 và số 905/TTTP-P2 ngày 28/03/2017 về kết quả xác minh đơn thư của công dân phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm tố cáo ông Lê Văn Thư , nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm (nay là Bí thư quận Bắc Từ Liêm) và ông Đỗ Mạnh Tuấn , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm vi phạm quy định quản lý đất đai và bao che cho cấp dưới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kết luận chỉ đạo như sau:

Nội dung tố cáo ông Lê Văn Thư – nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm (giai đoạn 2009 - 2013) ban hành quyết định số 12315/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 về việc chuyển vị trí đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu, trong đó, chuyển 14.707,9m2 đất nông nghiệp công ích do Uỷ ban nhân dân xã quản lý để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung cho 36 hộ gia đình thường trú tại xã Tây Tựu hiện đang thiếu đất theo phương án giao đất là không đúng.

Ngày 08/05/2017, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có kết luận số 39/KL-UBND, kết luận nội dung tố cáo của công dân phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Báo giao thông.

Dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư từ 15.437.766.000 đồng (Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 21/04/2009) lên 29.157.282.000 đồng (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 15/06/2012).

Khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư không thông qua Hội đồng nhân dân huyện Từ Liêm tại kỳ họp năm 2011.

Kết quả xác minh về việc ban hành quyết định số 12315/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm (trước đây):

Dự án xây dựng cụm Văn hóa Thể thao Tây Tựu là công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Từ Liêm, được triển khai trong điều kiện xã Tây Tựu và huyện Từ Liêm chưa hoàn thành việc giao đất nông nghiệp cho các hộ theo phương án đã được phê duyệt theo Nghị định 64-CP ngày 27/09/1993 của Chính phủ.

Tính đến thời điểm khi thực dự án toàn xã Tây Tựu còn gần 1.000 hộ chưa được giao đủ đất theo phương án.

Diện tích 15.528m2 để xây dựng cụm Văn hóa Thể thao Tây Tựu nằm trong diện 17,05ha đất công ích do Uỷ ban nhân dân phường Tây Tựu quản lý đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 1793/QĐ-UB ngày 24/04/2000 về việc phê duyệt tỷ lệ (%) đất dành cho nhu cầu công ích khi thực hiện giao đất theo Nghị định 64-CP ngày 27/09/1993 của Chính phủ.

Nhưng trên thực tế, tại Dự án cụm Văn hóa Thể thao Tây Tựu có 25 hộ sử dụng đất liên tục từ thời điểm khoán 100 (1981) với diện tích 14.707,9m2 cho đến khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (năm 2012).

Trong đó, có 18 hộ sử dụng đất nông nghiệp thực tế còn thiếu so với phương án giao được giao theo Nghị định 64-CP ngày 27/09/1993 của Chính phủ.

Ngày 26/12/2011, Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm có Quyết định số 12315/QĐ-UBND về việc chuyển vị trí đất nông nghiệp ông ích tại xã Tây Tựu với nội dung chuyển trên 14.700,9 m2 đất nông nghiệp công ích do Uỷ ban nhân dân xã Tây Tựu quản lý thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu sang vị trí đất nông nghiệp không giao do Uỷ ban nhân dân xã quản lý.

Lý do chuyển là để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung cho 36 hộ gia đình thường trú tại xã Tây Tựu hiện đang thiếu đất so với phương án giao đất.

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định: sau khi thành phố Hà Nội có quyết định về việc thu hồi hơn 15.528 m2 đất tại xã Tây Tựu giao cho UBND huyện Từ Liêm thì các đối tượng sử dụng đất trong chỉ giới giải phóng mặt bằng sẽ phải bàn giao đất cho Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm, Uỷ ban nhân dân xã Tây Tựu.

Ủy ban nhân dân  huyện Từ Liêm không được điều chỉnh, giao đất cho các hộ thiếu đất nông nghiệp tại vị trí đất đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định thu hồi.

Kết luận số 39/KL-UBND ngày 08/05/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Do đó, việc Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm ban hành Quyết định 12315/QĐ-UBND ngày 26/12/2011  về việc chuyển vị trí trên 14.707,9 m2 đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung giao đất cho 36 hộ gia đình thiếu đất so với phương án giao đất theo Nghị định 64 – CP  là không đúng với Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Tuy nhiên, ngày 19/12/2016, Uỷ ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản về việc rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tại dự án cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu và đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm đã báo cáo tại các kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân  huyện và Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm từ năm 2010 - 2015 về việc thông qua kết hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách huyện Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm.

Chính vì thế, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng nội dung công dân

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm “coi thường” chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung?

tố cáo ông Lê Văn Thư khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư không thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân  huyện, kỳ họp năm 2011 là sai.

Từ đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tiến hành rà soát lại toàn bộ các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 36 hộ gia đình được Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm giao cân đối bổ sung, đảm bảo đúng pháp luật.

Quá trình thực hiện, chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

“Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm để xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong tháng 06/2017”.

Bảo Nam