Miễn tiền thuê đất cho dự án nghiên cứu khoa học, phi lợi nhuận

08/04/2021 06:36 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đồng ý không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn như đề xuất của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan thực hiện cụ thể.

Nhật Minh