Ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp

06/08/2011 23:33
(GDVN)-QH thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với 95,8% phiếu tán thành

(GDVN)- Trong buổi họp chiều nay (6/8), Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với 95,8% phiếu tán thành. Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp là ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến Pháp

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm
Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến Pháp

Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001) phù hợp với tình hình mới với mục đích, yêu cầu, quan điểm và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 được nêu trong Tờ trình số 11/TTr-UBTVQH13 ngày 2/8/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiệm vụ tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua.
 
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ban hành Quy chế hoạt động của mình, thành lập Ban biên tập giúp việc cho Ủy ban.
 
Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác, tổ chức phục vụ các hoạt động của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Ban biên tập. 

{iarelatednews articleid='8628,8522,8444,8423,8419,8397,8374,8333,8336'}

Bùi Khương