Quy định mới về Giáo dục thể chất trong trường đại học

30/10/2015 07:56 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT chương trình Giáo dục thể chất trong các trường đại học sẽ do các trường tự soạn thảo, khối lượng kiến thức cũng do các trường quy định để phù hợp với yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 3 tín chỉ và điểm không tính vào điểm trung bình chung học tập của sinh viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2015, áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng) trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định mới về Giáo dục thể chất trong trường đại học (Ảnh: vnua.edu.vn)

Thông tư không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên về thể dục, thể thao và các ngành đào tạo chuyên thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, các trường sẽ quy định cụ thể khối lượng kiến thức môn học này phù hợp với yêu cầu của từng ngành đào tạo, nhưng khối lượng kiến thức của chương trình môn học Giáo dục thể chất sinh viên cần tích lũy tối thiểu là 3 tín chỉ.

Các trường công bố công khai chương trình môn học Giáo dục thể chất ngay từ đầu khóa học để người học có thể lựa chọn các học phần và đăng ký học tập.

Bố trí giảng viên, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu của chương trình môn học Giáo dục dục thể chất và việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực cho người học, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và các nội dung khác theo quy định.

Việc đánh giá các học phần, đánh giá kết quả học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất được quy định cụ thể trong chương trình môn học và theo các quy định; không tính vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, năm học hay khoá học.

Riêng sinh viên là người khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học Giáo dục thể chất được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp hoặc được học các nội dung thay thế phù hợp.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc miễn, giảm và quy định các nội dung học tập thay thế đối với người khuyết tật, người không đủ sức khỏe học tập. 

Thùy Linh