Bộ Năng lượng/Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ đã cập nhật qui định Liên bang (Phần 810 trong Bộ Các quy định Liên bang số 10, gọi tắt là Phần 810) chi phối việc trợ giúp và xuất khẩu công nghệ hạt nhân không thuộc loại mật. 

Qui định cập nhật này được đăng trên Công báo Liên bang ngày 23/2/2015 và sẽ có hiệu lực vào ngày 25/3/2015. Phần 810 cho phép thực hiện thương mại hạt nhân dân sự bằng cách bảo đảm rằng công nghệ hạt nhân và sự trợ giúp trong lĩnh vực này xuất khẩu từ Hoa Kỳ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hoà bình.

Việc sửa đổi được Bộ Năng lượng/Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ bắt đầu năm 2011 và văn bản cuối cùng có xem xét các góp ý từ các ngành, giới học giả và các bên liên quan khác trong tiến trình xây dựng luật kéo dài 4 năm. 

Là lần cập nhật toàn diện đầu tiên đối với qui định này kể từ năm 1986, việc sửa đổi làm cho Phần 810 phù hợp với các tập quán thương mại hạt nhân dân sự quốc tế hiện hành và cuộc cải cách của Tổng thống về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. 

Một trong những thay đổi đáng kể đối với qui định này là việc bổ sung Việt Nam là nước được phép tiếp nhận chuyển giao công nghệ và trợ giúp hạt nhân sau khi Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam có hiệu lực, mở cửa hơn nữa cho việc tăng cường thương mại hạt nhân giữa hai nước.

Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ hạt nhân trong xã hội ngày nay, Bộ Năng lượng/Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa Phần 810 trở thành một qui định vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hoà bình vừa mở rộng việc sử dụng công nghệ hạt nhân trên toàn cầu. Qui định được cập nhật này nhất quán và hỗ trợ cho sáng kiến cải cách xuất khẩu của Tổng thống. 

Lê Cường