Nhiều hoạt động cổ vũ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2016

18/10/2016 05:19 Dung Phương
(GDVN) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, ngày 21/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 3275/KH-BTTT gửi đến các Sở, ban, ngành liên quan yêu cầu phối hợp tổ chức cuộc vận động.

Các hoạt động, sự kiện sắp diễn ra trong cuộc vận động năm 2016

1. Tổ chức chương trình “Sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt – Vibrand” lần thứ VI năm 2016.

2. Tổ chức 2 hội nghị kết nối giữa đơn vị sử dụng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam.

3. Xây dựng, xuất bản và phát hành ấn phẩm danh mục sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam năm 2016.

Tích cực thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2016

4. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc vận động trên tờ báo của mình, cụ thể:

- Các hoạt động liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016;

- Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016;

- Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” năm 2016.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lĩnh vực sau: Chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa và sữa học đường; Nhóm hàng dệt may hướng tới người tiêu dùng trong nước; sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Cung cấp thông tin về cuộc vận động để hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác tuyên truyền có hiệu quả.

5. Phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động và các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện, hoạt động liên quan đến cuộc vận động; thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động.

6. Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền của một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016.

Yêu cầu cụ thể với các đơn vị, Bộ, Ban, ngành

1. Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo):

- Định hướng báo chí tuyên truyền việc triển khai, thực hiện cuộc vận động năm 2016 lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Đánh giá chất lượng tuyên truyền các cơ quan báo chí; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện báo cáo định kì, chủ trì thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động.

- Tổng hợp, đề xuất công tác khen thưởng theo lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát cuộc vận động…

2. Cục báo chí:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan định hướng báo chí tuyên truyền việc triển khai, thực hiện cuộc vận động, lĩnh vực báo in, báo điện tử.

- Phối hợp với Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện:

Đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí; thực hiện báo cáo định kì theo yêu cầu của Ban chỉ đạo cuộc vận động và Bộ thông tin.

Tổng hợp, đề xuất công tác khen thưởng liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm tra, giám sát của một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về cuộc vận động.

Đề xuất nội dung các nhiệm vụ, hoạt động, kinh phí thực hiện.

3. Vụ Công nghệ thông tin:

- Tổ chức Hội thảo chương trình sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt năm 2016.

- Tổ chức hai hội nghị kết nối giữa đơn vị sử dụng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

- Xây dựng, xuất bản và phát hành ấn phẩm danh mục sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam năm 2016.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cuộc vận động, đặc biệt là các vấn đề về tài chính.

Phối hợp với Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện một số hoạt động.

5. Văn phòng Bộ thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cuộc vận động, đặc biệt liên quan đến mua sắm trang thiết bị cho khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện một số hoạt động.

6. Cục Thông tin đối ngoại, Cục Viễn thông, Vụ Thông tin cơ sở:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên định hướng công tác tuyên truyền, thông tin và thực hiện cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện một số hoạt động.

7. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông tin và Truyền thông:

Chủ động tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 20/CT-BTTTT ngày 13/5/2013 của Bộ thông tin về việc tăng cường triển khai thực hiện cuộc vận động trong toàn ngành thông tin và truyền thông, đặc biệt trong việc mua sắm các trang thiết bị cho cơ quan, đơn vị.

8. Các cơ quan báo chí in, điện tử, phát thanh, truyền hình:

Tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016; tuyên truyền tiếp về thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

Duy trì, đổi mới, mở rộng diện tích đăng tải, thời lượng phát sóng các tác phẩm liên quan đến cuộc vận động.

Chú trọng tuyến tin bài liên quan đến cuộc vận động và các đề án liên quan (Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016; “Đề án người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; “Chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa và sữa học đường; Nhóm hàng dệt may hướng tới người tiêu dùng trong nước; sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam).

Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, …

9. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin ở cơ sở địa phương thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả cuộc vận động.

Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát cuộc vận động.

Tổng hợp, đề xuất công tác khen thưởng.

Dung Phương