Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

15/01/2020 22:56 Theo Dangcongsan.vn
(GDVN) - 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do...

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, Trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 15/1/2020, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và cắt băng khai mạc Trưng bày.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Đặc biệt, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, Trưng bày chuyên đề giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan Trưng bày.

Trưng bày chia làm 04 phần: Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945).

Nội dung của phần này điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đất nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, với đường lối cứu nước đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng lớn: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936 -1939 và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 – 1945 đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02/09/1945.


Đảng Cộng sản Việt Nam và quyết tâm chính trị trong phòng, chống tham nhũng

Phần thứ hai có chủ đề: Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975).

Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phần này điểm lại những dấu mốc lịch sử giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ.

Những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã từng bước đưa nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập.

Trong giai đoạn (1945 – 1954), Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Giai đoạn (1954 – 1975), trước thực trạng đất nước bị chia cắt làm 2 miền.

Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 lật đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay) là chủ đề của phần thứ 3 của Trưng bày.

Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phần này nhằm giới thiệu tới công chúng những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước, vừa phải ra sức khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh vừa phải củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Cùng với đó là việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Khách tham quan trưng bày

Sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể song cũng gặp không ít khó khăn, do cơ chế kinh tế tập trung bao cấp khiến đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.

Trước tình hình đó, Đảng ta đã tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới về kinh tế đã tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước.

Đường lối đổi mới đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Đổi mới đã đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có bước phát triển, Việt Nam đã có những thay đổi căn bản trên con đường phát triển đất nước theo hướng ngày một văn minh, hiện đại.

Các công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng cơ sở phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đưa vào sử dụng hoặc đầu tư xây dựng mới.

Các dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường… được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực.

Phần thứ tư: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, giới thiệu về công tác xây dựng Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương và chính sách của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương nhằm tăng cường việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay.

Trưng bày chuyên đề góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/3/2020.

Theo Dangcongsan.vn