Quy định về việc cấp giấy thông hành

Quy định về việc cấp giấy thông hành
GDVN- Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.