Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

10/11/2023 07:00
Chi bộ Vietcombank Sài Gòn Chợ Lớn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải thực hiện đồng bộ các giải pháp...

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên luôn có nguy cơ xảy ra và thực tế đã xảy ra trong Đảng ta.

Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong thời gian rất ngắn, điều này gây ra hậu quả khó lường và làm tổn hại đến tổ chức Đảng.

Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên, tổ chức Đảng và đảng viên cần thực hiện tốt những biện pháp sau:

Thứ nhất: tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng

Tổ chức Đảng quán triệt đến các đảng viên phải chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng.

Tổ chức Đảng để xảy ra đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là trách nhiệm của tổ chức Đảng.

Công tác nhận diện đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cần tổ chức đảng phải sâu sát, nắm bắt kịp thời để can thiệp kịp thời do đó các cấp ủy đảng phải chủ động nắm bắt tình hình, nhạy bén, phát hiện và chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái đang tiềm ẩn hoặc đã xuất hiện ở cơ quan, đơn vị mình để có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, hiệu quả.

Thứ hai: phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, nhân viên.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; lấy kết quả thực hiện cam kết để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tự phê bình và phê bình; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; trách nhiệm trong công tác; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ…

Trong công tác, cần đề cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ khi giải quyết công việc.

Đồng thời, chống tư tưởng cục bộ, bè phái, biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải có năng lực tham gia, quyết định và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý; có năng lực điều hành, tập hợp quần chúng, biết trọng dụng nhân tài, phối hợp công tác; khả năng tổng kết thực tiễn; phong cách làm việc khoa học, biết lắng nghe, nhạy bén trong công tác tư tưởng và vận động quần chúng.

Thứ ba: tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng đối với đảng viên

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đề cao lòng tự trọng, tự ý thức về những việc mình làm, thấy rõ những việc làm chưa đúng. Khi thấy những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu nảy sinh ở cơ quan, đơn vị, phải thể hiện rõ thái độ và dũng cảm đấu tranh.

Mọi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc nể nang, né tránh, không dám đấu tranh đồng nghĩa với việc dung túng, bao che tiêu cực, lạc hậu, để chúng có điều kiện tồn tại và phát triển.

Tổ chức Đảng tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, nhất là trong quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Công tác, học tập, sinh hoạt, cán bộ, đảng viên phải giải quyết hài hòa các mối quan hệ, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không rơi vào vòng xoáy của tham vọng quyền lực, vun vén lợi ích cá nhân, tham nhũng, lãng phí, bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, mua chuộc làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng.

Đề cao ý thức trách nhiệm, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc; tinh thần cầu thị tiến bộ, ham học hỏi.

Thường xuyên tự đánh giá để rèn luyện, có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp trên, cấp dưới, đồng cấp và quần chúng.

Tự giác khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân.

Tổ chức đảng, người đứng đầu các tổ chức phải thường xuyên coi trọng rèn luyện cán bộ, đảng viên; quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân trên từng cương vị công tác, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên bộc lộ, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm; lấy kết quả hoạt động thực tiễn làm tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tạo dư luận lên án và kịp thời xử lý nghiêm những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào.

Thứ tư: đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng

Các cấp ủy đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện về tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, phải tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình kiểm tra, giám sát, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, các cơ quan chức năng và quần chúng để có thông tin đầy đủ, chính xác; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, lấy ý kiến đóng góp của quần chúng và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái.

Khi phát hiện biểu hiện suy thoái ở cơ quan, đơn vị mình, nhanh chóng làm rõ và kiên quyết xử lý; tránh tình trạng xử lý qua loa làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào tổ chức đảng và cơ quan kiểm tra, giám sát.

Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thực sự xứng đáng là những công bộc tận tụy phục vụ Tổ chức Đảng và nhân dân.

Chi bộ Vietcombank Sài Gòn Chợ Lớn