Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

27/05/2023 10:46
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, tiếp tục phân cấp thẩm quyền về thi nâng ngạch công chức...

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cán bộ, công chức, viên chức đang được Bộ Nội vụ xin ý kiến một số cơ quan trước khi trình Chính phủ.

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất: Bỏ quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (giữ xét thăng hạng) và tiếp tục phân cấp thẩm quyền về thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo quy định hiện hành, tại Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, việc tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của các Bộ quản lý chuyên ngành (đối với chức danh nghề nghiệp hạng I) và cơ quan quản lý viên chức (đối với chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống).

Trong đánh giá tác động khi đề xuất sửa đổi chính sách này, Bộ Nội vụ cho biết, quy định về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong thời gian vừa qua gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Ảnh minh họa: Mộc Trà.

Ảnh minh họa: Mộc Trà.

Theo dự thảo tờ trình Nghị định nêu, quy định về phân cấp quản lý đội ngũ công chức, viên chức và thẩm quyền của Bộ Nội vụ theo quy định hiện hành tại một số Nghị định là tương đối hợp lý.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp mạnh mẽ cho Bộ, ngành, địa phương trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thì cần tiếp tục nghiên cứu phân cấp đối với 2 nội dung sau đây:

Thứ nhất, Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng I thuộc phạm vi quản lý mà không phải có ý kiến thống nhất với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện;

Thứ hai, không quy định việc thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và từ cán sự lên chuyên viên mà chỉ quy định việc xét nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và từ cán sự lên chuyên viên. Thẩm quyền thuộc về Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thống nhất với Bộ Nội vụ về chỉ tiêu xét từ ngạch cán sự lên.

Về một số khó khăn từ thực tiễn: Quá trình thực hiện, Bộ, ngành, địa phương phản ánh còn một số quy định cần sửa đổi để bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật, chẳng hạn như quy định về miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng cũng có gặp một số khó khăn khi thực hiện chủ trương cắt giảm văn bằng, chứng chỉ...

Từ thực trạng quản lý và đánh giá tác động nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP theo hướng bỏ quy định hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chỉ giữ hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục phân cấp thẩm quyền về thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

“Điều 33. Phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực sự nghiệp

1. Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I (tương đương ngạch chuyên viên cao cấp), sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV.

4. Việc phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.”.

Mộc Hương