Biết địa lý, thêm yêu Tổ quốc mình

Biết địa lý, thêm yêu Tổ quốc mình
(GDVN) - Việt Nam, một quốc gia biển, diện tích đất liền chỉ bằng 1/3 diện tích biển; biển ảnh hường sâu sắc đến mọi thành phần tự nhiên, xã hội.