Ai bố láo, bố lếu nhất?

Ai bố láo, bố lếu nhất?
(GDVN) - Không thể giáo dục ra một công dân tốt, khi chấp nhận nói dối ngay từ khi mới cắp sách đến trường; chạy điểm vào trường!