Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử

Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử
GDVN- Diễn ra trong thời điểm đặc biệt và bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng.