93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin

93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin
GDVN- Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ...

Giữ trọn niềm tin

Giữ trọn niềm tin
GDVN- Giữ trọn niềm tin với Đảng luôn là mệnh lệnh, là trái tim của những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng.

Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử

Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử
GDVN- Diễn ra trong thời điểm đặc biệt và bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng.