Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

17/10/2017 15:09
Vũ Phương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4494/BHXH-TĐKT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cũng như động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề 3 tháng cuối năm (từ ngày 1/10/2017 đến ngày 31/12/2017).

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ảnh 1
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh và bền vững đối thượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (ảnh: minh họa). Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Theo đó chủ đề cuộc thi: “Quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp”.

Nhằm phấn đấu đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội đạt từ 26,8% trở lên so với lực lượng lao động; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt từ 22,4% trở lên so với lực lượng lao động.

Số người tham gia Bảo hiểm y tế đạt tỉ lệ bao phủ 83,2% trở lên so với dân số cả nước và tỉ lệ nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức, đoàn thể thuộc đơn vị mình tập trung thực hiện những nội dung.

Theo đó, quán triệt đến các tập thể, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình thực hiện mục tiêu đợt thi đua này; xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức phát động, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ảnh 2

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Mở rộng mạng lưới đại lý thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho từng nhân viên đại lý; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của đại lý thu để khen thưởng, động viên kịp thời.

Thực hiện các giải pháp để phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Kết thúc đợt thi đua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ xem xét, đánh giá kết quả mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Đối với cá nhân, tập thể trong Ngành sẽ lựa chọn ra 6 tập thể là Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tiêu biểu xuất sắc để đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc kèm theo tiền thưởng bằng 130.000 đồng/người tính theo tổng biên chế có mặt được Tổng Giám đốc giao và mỗi tập thể tiêu biểu xuất sắc lựa chọn ra 5 cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị Tổng Giám đốc tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng.

Còn đối với cá nhân, tập thể ngoài Ngành, thì Ban Thu và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đề xuất, giới thiệu những tập thể, cá nhân có vai trò, tầm ảnh hưởng và đóng góp thiết thực với công tác phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để đề nghị Tổng Giám đốc tặng Bằng khen.

Vụ Thi đua- Khen thưởng có trách nhiệm tiếp cận hồ sơ đề nghị khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua; phối hợp với Ban Thu trong việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; thống nhất kết quả đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua, thành tích của các tập thể, cá nhân trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định khen thưởng.

Vũ Phương