Điều lệ nhà trường cưỡng đoạt quyền lưu ban của học trò?

23/05/2020 06:53 Sơn Quang Huyến
GDVN- Thầy Sơn Quang Huyến đề nghị thêm bổ sung một số thông tin về quy định tuổi học sinh trường trung học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Điều 31. Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có ghi:

Tuổi học sinh trường trung học

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Tôi xin góp ý Khoản 1 Điều 13 như sau:

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Đối với học sinh đã lưu ban ở cấp học trước, không tính tuổi đầu vào của lớp 6 hay lớp 10 theo quy định nếu học sinh học liên tục các năm học.

Quy định tuổi học sinh trường trung học như thế nào? (Ảnh minh họa: Hanoimoi.com.vn)

Tại sao lại bổ sung như vậy?

Thứ nhất: Điều 34, khoản 1, Điều lệ trường Tiểu học có ghi “Tuổi của học sinh vào học lớp một là 6 tuổi và được tính theo năm. …”. Điều 36, Khoản 1, điểm đ, Điều lệ trường Tiểu học có ghi “Học sinh được học rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình, học lưu ban”.

Như vậy có thể học sinh hoàn thành chương trình tiểu học không phải là năm 11 tuổi mà là 12, 13…vv.

Nếu quy định như dự thảo, học sinh Tiểu học chỉ cần lưu ban 1 năm học là không được học Trung học cơ sở. Học sinh Trung học cơ sở chỉ lưu ban một năm là không được học Trung học Phổ thông.

Đánh giá học sinh trung học kết hợp giữa nhận xét và chấm điểm
Đánh giá học sinh trung học kết hợp giữa nhận xét và chấm điểm

Thứ hai: Nếu quy định “Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi” ; học sinh sẽ bị cưỡng đoạt quyền lưu ban của mình vì một lý do rất “nhân văn”: “Để các em đủ điều kiện … tuổi” vào học Trung học.

Thứ ba: Mở rộng cánh cửa đi học cho học sinh có ý chí vươn lên trong học tập là đang thúc đẩy cá nhân học tập, xã hội học tập; người có ý chí học tập thấy tương lai vẫn còn rộng mở với mình, càng phấn đấu hơn.

Học sinh sẽ được lưu ban vì thầy cô thấy không bị áp lực “tuổi” của các em buộc mình “đôn” học sinh yếu lên lớp; học sinh lưu ban sẽ cố gắng học khi thấy con đường học tập của mình chưa bị đóng lại.

Thứ tư: Học sinh được quyền lưu ban, bệnh thành tích trong giáo dục dần dần sẽ giảm bớt.

Thực tế hiện nay học sinh đang bị mất quyền lưu ban, nếu quy định tuổi cứng nhắc vào lớp 6, lớp 10 vô hình trung đang tiếp tay cưỡng đoạt quyền lưu ban của học trò.

Sơn Quang Huyến