Dừng tiếp nhận hồ sơ nâng cấp, thành lập mới trường đại học, cao đẳng

25/03/2014 01:23 Xuân Trung
(GDVN) - Triển khai thực hiện Quyết định 37 của Chính phủ, trong thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ dừng hồ sơ nâng cấp, thành lập mới các trường đại học, cao đẳng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vừa có Công văn gửi tới các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ mà trong Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. 

Theo đó, dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, trường cao đẳng trong thời gian tới. 

Dừng mở trường, nâng cấp trường mới trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định 37, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cần rà soát, phân loại các dự án đầu tư thành lập trường trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý (đã có quyết định thành lập trường hoặc đã được phê duyệt về chủ trương hoặc chưa được phê duyệt chủ trương); Đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn và gửi kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 25 tháng 4 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công văn do Thứ trưởng Ga ký cũng nêu rõ các địa phương cần hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những dự án thành lập trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện cam kết, tiến độ đầu tư của các trường đã có quyết định thành lập trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường đại học, trường cao đẳng đã gửi về Bộ trước thời điểm ban hành công văn này.  

Trước đó, ngày 26 tháng 06 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37 về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.

Theo đây, một trong những nội dung mục tiêu của nguồn quy hoạch này là đến năm 2020 đạt khoảng 256 sinh viên/1 vạn dân; khoảng 70% - 80% sinh viên đại học được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng và khoảng 30% - 20% sinh viên được đào tạo theo các chương trình nghiên cứu. 

Cũng đến năm 2020 đạt bình quân từ 17 đến 26 sinh viên đại học và cao đẳng/1 giảng viên; số giảng viên có trình độ tiến sỹ trong tổng số giảng viên đại học khoảng 21% và số giảng viên có trình độ tiến sỹ trong tổng số giảng viên cao đẳng dự kiến đạt khoảng 4%.

Năm 2015 có 10 trường đại học mà mỗi trường có ít nhất 1 khoa (ngành) hoặc lĩnh vực đào tạo đạt tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy tín trên thế giới; đến năm 2020 có 20 trường đại học đạt tiêu chí nêu trên và năm 2020 có 1 trường đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới. 

Xuân Trung