Hà Nội có Trưởng ban chỉ đạo triển khai chương trình phổ thông mới

17/02/2020 12:04 Đỗ Thơm
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Hà Nội.

Theo thông tin từ cổng giao tiếp điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, ngày 12/02, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa: Vũ Phương

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Hà Nội, gồm 10 thành viên, do ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Trưởng ban; Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban; Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ Thư ký để tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015, của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 18/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác có liên quan.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn toàn Thành phố; Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Thành phố.

Nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đỗ Thơm