Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam họp Ban chấp hành phiên thứ II

16/12/2015 10:28 Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay (16/12), Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tiến hành Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II, trong đó tổng kết nhiều nội dung quan trọng.

Các đồng chí Lãnh đạo Hiệp hội điều khiển Hội nghị: Chủ tịch Trần Hồng Quân và các Phó Chủ tịch: Phan Quang Trung, Nguyễn Kim Sơn (Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Đức Nghĩa (Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). 

Trong buổi sáng, Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động trong năm 2015 do ông Trần Xuân Nhĩ trình bày. Báo cáo nêu bật những đóng góp, tư vấn, phản biện chính sách của Hiệp hội trong năm vừa qua. 

Các công việc mà Hiệp hội đã triển khai trong năm 2015 gồm:

Nghiên cứu, có ý kiến và thực hiện nhiều hội thảo về tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp. Hội thảo những giải pháp đồng bộ triển khai chủ trương tự chủ đại học.

Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, hội thảo đóng góp ý kiến của các thành viên trong thường trực, hội viên và xã hội về các cơ chế chính sách quản lí giáo dục đại học.

Hiệp hội đã tổng hợp ý kiến, rà soát, hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế tài chính của Hiệp hội.

Tổ chức các hoạt động liên kết về học thuật giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Hiệp hội thiết lập đầu mối kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học dưới sự quản lí nhà nước của Bộ Khoa học Công nghệ.

Hiệp hội cũng đã triển khai các hoạt động kiểm định nhà trường và kiểm định chương trình của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục đại học.

Ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam báo cáo tình hình tài chính của Hiệp hội (ảnh:Xuân Trung).

Hiệp hội đã phối hợp giữa Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục đại học với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam triển khai xây dựng tiêu chí xếp hạng các trường đại học.

Lựa chọn cán bộ quản lí trẻ dự tập huấn ở nước ngoài về quản lí đại học.

Nghiên cứu, xây dựng đề án: Quỹ phát triển giáo dục đại học. Củng cố văn phòng Hiệp hội tại Hà Nội và Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập kiện toàn các Ban chuyên môn thuộc Hiệp hội.

Hiệp hội đã rà soát, hoàn chỉnh danh sách Hội viên, danh sách Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra, Thường trực Hiệp hội.

Cấp giấy chứng nhận Hội viên đến các cá nhân, tổ chức thuộc Hiệp hội. Thành lập một số tổ chức hội viên cơ sở theo các yêu cầu: liên chi hội hoạt động theo nhóm ngành, địa bàn...

Thành lập Hội đồng cố vấn, Hội đồng khoa học. Tuyên truyền Điều lệ Hiệp hội. Củng cố phát triển các Trung tâm, Viện thuộc Vipua khi chuyển giao về Hiệp hội.

Xây dựng Quy chế hoạt động của các đơn vị, tổ chức nghiên cứu, dịch vụ thuộc Hiệp hội.

Thành lập Phòng dữ liệu. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, triển khai thí điển kết nối nguồn lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Kết nối thư viện điện tử các trường hội viên với Cổng thông tin của Hiệp hội.

Tổ chức lại hệ thống họp trực tuyến theo định kỳ hoặc đột xuất. Xây dựng chương trình, cơ chế phối hợp với các phòng ban về thông tin, truyền thông của Hiệp hội.

Theo đó, qua 9 tháng hoạt động nhưng Hiệp hội đã thực hiện nhiều việc đã nêu trong kế hoạch công tác của Ban chấp hành.

Các hoạt động năm qua đã có những tác động tích cực trong việc hoàn thiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục nói chung, về giáo dục đại học nói riêng.

Chủ tịch Trần Hồng Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: Xuân Trung).

Từ đó, vai trò, vị thế của Hiệp hội được nâng lên dư luận xã hội quan tâm và nhận biết nhiều hơn so với trước đây.

Báo cáo cũng chỉ ra một số bất cập như: Trong thời gian quá ngắn Hiệp hội chưa huy động được các trường hội viên của Hiệp hội tham gia cùng tư vấn một số chủ trương, chính sách có liên quan tới công tác đào tạo đại học, cao đẳng.

Chưa khai thác được vai trò cũng như khả năng của tất cả các đồng chí Lãnh đạo Hiệp hội tại các mảng công việc. Hoạt động của Hiệp hội bước đầu chưa được mở rộng và đi sâu vào những vấn đề bức thiết.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II sáng nay cũng nghe báo cáo tài chính năm 2015 của Hiệp hội do ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trình bày.

Hội nghị cũng nghe báo cáo Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2016 ông Phan Quang Trung trình bày.

Trong buổi sáng, Hội nghị cũng lắng nghe báo cáo xin ý kiến Hội nghị về việc thành lập các loại hình câu lạc bộ do ông Nguyễn Đức Nghĩa trình bày.

Báo cáo của ban Kiểm tra do ông Nguyễn Đình Hảo trình bày.

Điều hành thảo luận tóm tắt, tiếp nhận nội dung các ý kiến đóng góp cho các Báo cáo Chủ tịch Trần Hồng Quân chủ trì.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe phần giới thiệu về Nghị quyết 77/NQ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do đại diện Bộ Tài Chính trình bày.

Hội nghị đang tiến hành thảo luận về các đề liên quan.

Xuân Trung