Kế hoạch đào tạo năm 1979 khác gì với chương trình mới hiện tại?

27/08/2017 09:27 Thùy Linh
(GDVN) - Năm học hàng năm bắt đầu từ 4 tháng 9 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5, đảm bảo từ 33 đến 35 tuần thực học.

Theo thông tin riêng mà Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam được biết: Tháng 1/1979, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về Cải cách giáo dục lần thứ 3. 

Cuộc cải cách giáo dục nhằm 3 mục tiêu lớn: 

Thứ nhất, làm tốt việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ ngay từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành nhằm tạo ra cơ sở ban đầu rất quan trọng của con người Việt Nam mới, lao động, làm chủ tập thể và phát triển toàn diện. 

Thứ hai, thực hiện phổ cập giáo dục toàn dân, góp phần xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành ba cuộc cách mạng. 

Thứ ba, đào tạo và bồi dưỡng với quy mô ngày càng lớn, đội ngũ lao động mới có phẩm chất chính trị và cách mạng, có trình độ khoa học kỹ thuật và quản lý phù hợp với yêu cầu phân công lao động trong nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Cải cách giáo dục dựa trên những nguyên lý cơ bản của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. 

Căn cứ vào các nguyên tắc hoàn thiện nội dung giáo dục ở trường phổ thông, cấu trúc thời gian trong cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3 (cải cách giáo dục lần 1: năm 1951; lần 2: năm 1956) xây dựng năm 1979 được xác định như sau: 

1. Khoa học xã hội: cấp I là 50,5%; cấp II là 45%; phổ thông trung học là 38%. 

2.Toán học và Khoa học xã hội: cấp I là 25,5%; cấp II là 32%; phổ thông trung học là 38%. 

3. Kỹ thuật và kinh doanh sản xuất, thực hành kỹ thuật: cấp I là 6%; cấp II là 12%; phổ thông trung học là 15%. 

4. Kỹ thuật, Âm nhạc: cấp I là 9%; cấp II là 5%; phổ thông trung học và giờ ngoại khóa. 

5.Thể dục thể thao (luyện tập quân sự): cấp I là 9%; cấp II là 6%; phổ thông trung học là 9%. 

6. Dành một số thời gian thích hợp cho hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt đoàn đội. 

7. Số tiết học ở cấp I phổ thông cơ sở không quá 24 tiết 1 tuần, mỗi tiết học là 40 phút. 

8. Số tiết học ở cấp II phổ thông cơ sở không vượt quá 30 tiết 1 tuần, mỗi tiết học là 45 phút.

9. Số tiết học ở phổ thông trung học không vượt quá 32 tiết 1 tuần, mỗi tiết học cũng là 45 phút.

10. Đối với các hoạt động lao động sản xuất, hoạt động xã hội, các lớp cấp I bậc phổ thông cơ sở không quá 1 buổi 1 tuần, ở cấp II bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học không quá 3 buổi 1 tuần. 

11. Mỗi buổi học với cấp I không quá 3 giờ 30 phút; đối với cấp II và phổ thông trung học không quá 5 giờ. Thời gian dành cho mỗi buổi lao động sản xuất và hoạt động xã hội từ 2 giờ 30 đến 3 giờ.

12. Năm học hàng năm bắt đầu từ 4 tháng 9 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5, đảm bảo từ 33 đến 35 tuần thực học. 

Lược đồ hệ thống giáo dục quốc dân trong cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3 (năm 1979).
Kế hoạch đào tạo ở bậc Tiểu học, Trung học cơ sở
Kế hoạch đào tạo ở bậc phổ thông trung học
Thùy Linh