Nâng cao chất lượng Giáo dục an ninh quốc phòng cho sinh viên

09/01/2015 07:40 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Phấn đấu đến hết năm 2018 có 60% đến 70% sinh viên học tập tập trung tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh.

Để đạt được mục đích trên, kế hoạch yêu cầu cần phải đổi mới phương pháp, có nhiều giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh các cấp và công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh; sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh ở tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, bổ sung, đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp Giáo dục Quốc phòng an ninh cho phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh đào tạo giáo viên, giảng viên Giáo dục Quốc phòng an ninh, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên phấn đấu đến hết năm 2016 có trên 70% và hết năm 2020 có trên 90% giáo viên, giảng viên Giáo dục Quốc phòng an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn.

Quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh trên phạm vi cả nước, phấn đấu đến hết năm 2018 có 60% đến 70% sinh viên học tập tập trung tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, bảo đảm 100% các cán bộ cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương, cán bộ xã, phường, đảng viên trong nhiệm kỳ công tác được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020 phải thực hiện một số nội dung như tuyên truyền, phổ biến luật Giáo dục Quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống văn bản về Giáo dục Quốc phòng an ninh; xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trong đó sẽ triển khai xây dựng mới các trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng mô hình điểm 1 trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc nhà trường quân đội và xây dựng mô hình điểm tại 1 trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học

Ngọc Quang