Nhân lực công nghệ thông tin đang thiếu hụt nghiêm trọng

21/11/2017 07:33 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục chính thức có văn bản hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, những ngành đào tạo được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đối với sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành công nghệ thông tin ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc chuyển sang các cơ sở đào tạo khác có đào tạo các ngành công nghệ thông tin.

Các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin phải gắn kết với các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dự báo nhu cầu lao động, xây dựng chuẩn đầu ra và đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngành nghề.

Bộ Giáo dục chính thức có văn bản hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học giai đoạn 2017-2020. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian đào tạo và được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đối tác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin có chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia công nghệ thông tin quốc tế tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp Việt học gì từ chia sẻ của Jack Ma

Chương trình đào tạo công nghệ thông tin theo hướng ứng dụng, mở, liên thông gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn.

Các học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng về công nghệ thông tin.

Các học phần tự chọn là các hướng đào tạo chuyên sâu công nghệ thông tin ứng dụng.

Nghiên cứu đưa nội dung đào tạo các chứng chỉ nghề có uy tín trên thế giới (ví dụ: chứng chỉ của Microsoft, Oracle, Cisco,…) vào nội dung đào tạo thực hành để đáp ứng chuẩn đầu ra khi  tốt nghiệp.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp và đào tạo thực hành tại doanh nghiệp.

Triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến dùng chung, xây dựng nguồn tài nguyên dùng chung (đặc biệt kho học liệu điện tử dùng chung).

Cơ sở đào tạo công nghệ thông tin cần tổ chức các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp.

Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tỉ lệ có việc làm (12 tháng sau khi tốt nghiệp), mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, liên kết với các trường đại học nước ngoài.

Linh Hương