Quy chế mới: ĐH Quốc Gia không quá 4 Phó giám đốc?

22/12/2012 07:02 Xuân Trung
(GDVN) - Theo bản Dự thảo về Nghị định chung cho 2 ĐHQG (ĐHQG HN và ĐHQG TP HCM) nêu rõ, Đại học Quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc.

Trong bản Dự theo do Chính phủ đưa ra có nói, ĐHQG là cơ sở giáo dục đại học công lập phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu; là trung tâm đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

Trong quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHQG Dự thảo nêu rõ, ĐHQG có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong các hoạt động về đào tạo; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; tài chính và tài sản; hợp tác quốc tế; tổ chức bộ máy và nhân sự, được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Sẽ có Nghị định mới về ĐHQG.

Ngoài ra, ĐHQG còn được thí điểm đào tạo các chương trình mới, các mô hình tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học mới chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan. 

Trong bản Dự thảo mới do Chính phủ đưa ra, ĐHQG có Hội đồng ĐHQG, có một giám đốc và không quá 4 Phó giám đốc. Trong đó Hội đồng quốc gia quyết nghị tập thể về: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phương hướng đầu tư phát triển, cơ cấu tổ chức và phương hướng hoạt động của Đại học quốc gia, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Đại học quốc gia và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Đại học quốc gia theo quy định của pháp luật. Dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến từ xã hội.

Xuân Trung