Sở Giáo dục Hà Nội chính thức yêu cầu lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục

16/06/2017 07:25 Thùy Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn yêu cầu lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2017 – 2018 đối với các đơn vị công lập trực thuộc.

Theo đó, căn cứ công văn số 1401/SNV-TCBC ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018.

Do đó, để chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cho năm học sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị công lập lập kế hoạch biên chế cho năm học 2017 – 2018.

Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Kế hoạch biên chế năm học 2017 – 2018 cần căn cứ vào Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 đã được giao; căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và Thành phố về định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị trong năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo để triển khai thực hiện. 

Trong đó, đặc biệt lưu ý các báo cáo về tổ chức bộ máy, kết quả sử dụng biên chế năm học 2016-2017 và kế hoạch biên chế năm học 2017-2018...

 

Bộ Giáo dục chưa thí điểm bỏ biên chế giáo viên mầm non, tiểu học, trung học

Riêng đối với khối Trung học phổ thông để có cơ sở xác định biên chế năm học 2017-2018, Sở đề nghị trong biểu dự kiến kế hoạch biên chế năm học này, đơn vị báo cáo chính xác số liệu tổng số tiết dạy và kiêm nhiệm, số tiết dạy trung bình của 01 giáo viên/tuần theo từng môn học để làm căn cứ đề xuất biên chế, lưu ý báo cáo tách riêng số tiết dạy theo quy định, số tiết dạy tự chọn và số tiết kiêm nhiệm. 

Hơn nữa, để đảm bảo cơ cấu đội ngũ giáo viên hợp lý, tránh hiện tượng giáo viên ở từng môn học nhiều hơn quy định, các đơn vị chỉ đề nghị tiếp nhận giáo viên từ nơi khác đến hoặc đề nghị tuyển dụng mới khi giáo viên hiện có trong từng môn, dạy quá số tiết theo quy định (kể cả kiêm nhiệm)...

Các nội dung trong bản kế hoạch cần được hoàn thiện trước 20/6. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với từng đơn vị để thống nhất kế hoạch biên chế năm học 2017 – 2018.

Thùy Linh