Từ ngày 1/7, giáo viên sẽ phải ký lại hợp đồng lao động, có người mất việc?

31/05/2019 06:21 BÙI NAM
(GDVN) - Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Trong Thông tư trên còn có rất nhiều điểm mới về việc thi tuyển viên chức, công chức...

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư trên sửa đổi Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, có một số sửa đổi, bổ sung về việc ký kết hợp đồng lao động đáng chú ý.

Từ 01/7 giáo viên sẽ phải ký kết lại hợp đồng lao động mới (Ảnh minh họa: TTXVN).

Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc tại Điều 1 Nghị định  68/2000/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được: 

Điều chỉnh theo quy định pháp luật về lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Riêng đối với cá nhân đang ký hợp đồng lao động và áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP trong đó có giáo viên thì: 

Chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định 68 bao gồm đơn vị do ngân sách nhà nước cấp bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. (Quy định hiện hành chỉ nêu chung là hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp).

Đây là một bước dần dần tiến tới thực hiện tăng quyền tự chủ cho các cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập và dần dần định hướng việc không còn biên chế viên chức suốt đời.

Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Trong Thông tư trên còn có rất nhiều điểm mới về việc thi tuyển viên chức, công chức, thi hay xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp,…

Mời mọi người tham khảo tại địa chỉ https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2019/05/Van%20ban%20moi/Thong%20tu%20so%2003-2019_TT-BNV.pdf  (trang Web của Bộ Nội vụ).

BÙI NAM